Pedagogisch zorgplan

Scheiden, de beste keuze tussen twee slechte.

Scheiden doe je niet zomaar. Aan scheiden gaat vaak een lang proces van het anders willen, opnieuw beginnen, niet lukken, onvermogen, onbegrip,teleurstelling e.a. vooraf. Dan valt het doek. De beslissing is genomen. We gaan scheiden. Vraagt u zich ook af? Waar moeten we allemaal rekeningen mee houden? Welke consequenties zijn er? Juridisch, financieel e.d. En hoe nu verder met de kinderen? Hoe houden wij onze kinderen “heel“?

gezamenlijke verantwoordelijkheid

Als ouders gaan scheiden, lijden, onbedoeld, vaak vooral de kinderen. Wie komt er voor hen op? Bij een scheiding houdt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor minderjarige kinderen niet op. Bovendien houden kinderen in de regel van beide ouders, de vader en de moeder. Wat kunnen ouders doen om hun kinderen “heel te houden“?

op zoek naar nieuwe wegen

Als ouders niet meer bij elkaar wonen is de vanzelfsprekendheid van het opvoeden weg. Onzekerheid voor alle partijen met name voor de kinderen . Eerst moeten alle materiële zaken geregeld worden. Dat is al ingewikkeld genoeg. De hulp van een advocaat is vaak onontbeerlijk. En dan kunnen de onderhandelingen beginnen. Vaak is mediatie onontbeerlijk Het lijkt te gaan over materiële zaken, maar juist dan kunnen emoties hoog opspelen. Scheiden is een hele klus. Een pijnlijk proces.

En de kinderen? Hoe gaat het met de kinderen? Zij staan min of meer aan de kant en voelen zich vaak gedwongen partij te kiezen. En soms moet dat ook. Kinderen van 12 jaar en ouder mogen b.v. beslissen waar zij willen wonen. Bij de vader of bij de moeder. Of zij hebben het idee dat zij partij moeten kiezen voor de één ten koste van de ander. En dat voelt vaak ook niet goed. In de regel zijn kinderen loyaal naar beide ouders, de vader en de moeder.

Hoe gaan de kinderen hiermee om? Kunnen zij dit aan? Aan de oppervlakte lijkt het vaak allemaal goed te gaan. Zijn er signalen dat het niet goed gaat? b.v. gedragsverandering, stil of juist heel druk. Hoe gaat het op school? De nieuwe situatie vraagt om nieuwe wegen. Het is belangrijk om met elkaar de richting te bepalen.

zorgplan

Door het grote aantal scheidingen dreigen steeds meer kinderen tussen wal en schip te raken. Van overheidswege is men bezig met een zorgplan dat garantie voor de zorg aan de kinderen moet bieden. Hoe een en ander er uit komt te zien is nog niet duidelijk. Wij, Chambers advocaten praktijk voor coaching, orthopedagogiek en psychologie Hannie van Beelen anticiperen hierop door, in nauw overleg, een zorgplan per kind vast te stellen. Elk kind is immers anders. In het convenant wordt het zorgplan opgenomen.

wat is een zorgplan?

In de gezondheidszorg is het zorgplan een begrip. In zo´n plan staat omschreven, welke zorg een kind een kind nodig heeft. Waar hij woont, bezoekregeling e.d. Wie wat doet , wanneer en waar. In een pedagogisch zorgplan staat de weerslag van wat ouders en deskundigen denken dat een kind nodig heeft om in balans te komen of te blijven. Welke opvoedingsstijl past dit kind b.v. stimuleren of juist afremmen, grenzen stellen of juist aanmoedigen. En hoe gaan ouders met elkaar om ten aanzien van de kinderen? Wat kunnen ouders doen om het kind niet het risico te laten lopen in een loyaliteitscrisis terecht te komen? Hoe gaan zij om met een eventueel schuldgevoel? Dit soort vragen e.a. worden aan de hand van een checklist met (één van) de ouders doorgesproken. In overleg wordt een concreet handelingsplan samengesteld. Er moet mee opgevoed kunnen worden. Tevens wordt een evaluatiedatum vastgesteld, zodat het plan weer besproken en bijgesteld kan worden. Zo nodig kunnen de ouders en eventueel het kind een beroep doen op coaching van het proces.

wie doet wat?

Advocaten behartigen de juridische- en financiële aspecten van de scheiding. Ook praktische zaken m.b.t. de kinderen zoals de omgangsregeling e.d. valt onder hun verantwoordelijkheid. De praktijk voor coaching, orthopedagogiek en psychologie van Hannie van Beelen biedt haar diensten aan op het gebied van het opstellen van een pedagogisch zorgplan,de evaluatie van het plan volgens afspraak b.v. 2, 3 of 6 maanden vervolgens is er de mogelijkheid van coachen c.q begeleiden van het proces van opvoeden. Daarnaast is er de mogelijkheid voor de kinderen om geholpen te worden om stevig in hun schoenen te (blijven) staan.